1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY (ďalej len „predávajúci“) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa) a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa (ďalej „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

1.3. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je zverejnený na internetovej stránke živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY. Uzavretím kúpnej zmluvy v predajni alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim.

1.4. „Predávajúcim“ je Norbert Madarász – MANOPORY s miestom podnikania Ružová ulica 68/1, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO 33 474 753, DIČ 1020257370, IČ DPH SK1020257370, zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda č. 201-11015, e-mail: info@manopory.sk, objednávky@manopory.sk, telefónne číslo: +421 905 326 062; +421 905 831 693, manopory.sk, prevádzky Pekárska ulica 1211/1A, 93013 Trhová Hradská, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 917 335 653; Športová ulica 4295/8, 93005 Gabčíkovo, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 905 614 038.

1.5. „Kupujúcim“ je spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1. Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12 mesiacov (§ 619 ods. 1 a § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.6. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal a tiež čo dostal z darovacej zmluvy ako závislej zmluvy od kúpnej zmluvy, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 a § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

3.1. Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho na adresách Pekárska ulica 1211/1A, 93013 Trhová Hradská, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 917 335 653 alebo Športová ulica 4295/8, 93005 Gabčíkovo, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 905 614 038

3.3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

3.6. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch, ak je tovar mechanicky poškodený, má známky používania, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom balení, ak tovar textilného charakteru je mechanicky poškodený, má známky používania a nie je v originálnom obale, ak tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný), ak tovar bol objednaný špeciálne na objednávku alebo ak to povaha výrobku neumožňuje.

4. Podmienky reklamácie

4.1. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je zákazník povinnný predložiť doklad o kúpe, zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený), predložiť originál záručného listu, odovzdať predávajúcemu tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému tovaru, poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku (§ 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní.

6. Alternatívne riešenie sporu

6.1. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27.

6.2. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť
spor:

 1. ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavejodpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 2. ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť sporkomunikáciou s predávajúcim,
 3. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €,
 4. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bolinformovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 5. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len svyvinutím neprimeraného úsilia právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov,
 6. zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene adoplnení niektorých zákonov,
 7. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskejnárodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 8. zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaníslužieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 9. zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kanceláriía cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 10. zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služiebcestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Timesharing),
 11. zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
 12. zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb atelevíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
  ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 13. zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
 14. zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplneníniektorých zákonov v platnom znení,
 15. zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 16. zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
  relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv,
 17. zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
 18. Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujúspoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91,
 19. Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotnepostihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave,
 20. Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidláchprevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve,
 21. Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich vautobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004,
 22. Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich vnámornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004.

 

Reklamačný list