Predslov

Ochrana osobných údajov je na území Európskej únii upravená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR a v Slovenskej republike ešte osobitne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak niekto spracúva údaje, ktoré sa Vás ako fyzickej osoby týkajú (napríklad získava, zaznamenáva, usporadúva, štruktúruje, uchováva, zmení, vyhľadáva, prehliadane, využíva, poskytuje prenosom, šíri, preskupinuje alebo kombinuje, obmedzuje, vymaže, bez ohľadu na to, či to vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami), máte postavenie dotknutej osoby.

Vašími osobnými údajmi sú podľa čl. 4 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa § 2 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Osobným údajom je teda akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú je živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY schopné identifikovať. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru môže živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov: akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo (v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebolo rodné číslo pridelené, potom dátum narodenia), IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, čísla predložených identifikačných dokladov a ich kópie, identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí, identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania, bankové spojenie, zmluva a podpis, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru, objem poskytnutých služieb, tovaru a ich cena, faktúry za tovar a služby a ďalšie účtovné doklady, zákaznícky segment, informácie o platobnej morálke.

A. Cieľ pravidiel ochrany osobných údajov

Cieľom týchto Pravidiel ochrany osobných údajov určených pre zákazníkov živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY, ktoré vydal podnikateľ Norbert Madarász – MANOPORY,  IČO 33 474 753, DIČ 1020257370, IČ DPH SK1020257370 s miestom podnikania Ružová ulica 68/1, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika („Pravidlá ochrany osobných údajov“) je informovať zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, objednávateľov, potenciálnych objednávateľov a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť spracúvané o tom, aké osobné údaje o nich živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY ako prevádzkovateľ spracúva pri poskytovaní svojich služieb a pri dodaní tovaru, v e-shope živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY a pri návštevách internetovej stránky živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva dotknuté osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov majú.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, užívateľov, záujemcov o služby a tovar a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných živnostenských podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postavenia voči živnostenskému podnikaniu Norbert Madarász – MANOPORY.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sú vydané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov na účely zabezpečenia informačnej povinnosti podnikania Norbert Madarász – MANOPORY ako prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri dodaní našich produktov a tovarov a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY s miestom podnikania Ružová ulica 68/1, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO 33 474 753, zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda č. 201-11015 (ďalej len ako „Norbert Madarász – MANOPORY“ alebo „živnostenské podnikanie“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu miesta podnikania, resp. prevádzky podnikania, e-mailom na info@manopory.sk alebo telefonicky na telefónnych číslach +421 905 326 062; +421 905 831 693. Pri spracúvaní osobných údajov sa živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY riadi primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na živnostenské Norbert Madarász – MANOPORY vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia dotknutej osoby.

B. Identifikácia prevádzkovateľa

Živonostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje a jeho identifikačnými údajmi sú: Norbert Madarász – MANOPORY s miestom podnikania Ružová ulica 68/1, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO 33 474 753, DIČ 1020257370, IČ DPH SK1020257370, zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda č. 201-11015, e-mail: info@manopory.sk, objednávky@manopory.sk telefónne číslo: +421 905 326 062; +421 905 831 693, manopory.sk.

Prevádzky:

 • Pekárska ulica 1211/1A, 93013 Trhová Hradská, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 917 335 653;
 • Športová ulica 4295/8, 93005 Gabčíkovo, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 905 614 038.

C. Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY veľmi dôležitá. Cieľom podnikania je poskytovať služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané:

 1. základné zásady podľa čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa § 6 až § 12 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 2. zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 3. zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajoch, ktoré spracúva živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje fyzických osôb (dotknutých osôb) získavame, spracovúvame a uchovávame prísnym dodržaním:

 • zásady zákonnosti, podľa ktorej osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby;
 • zásady obmedzenia účelu, podľa ktorej osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; pričom ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom;
 • zásady minimalizácie osobných údajov, podľa ktorej sracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú;
 • zásady správnosti, podľa ktorej spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované;
 • zásady minimalizácie uchovávania, podľa ktorej osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; pričom osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisua ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby;
 • zásady integrity a dôvernosti, podľa ktorej osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov;
 • zásady zodpovednosti, podľa ktorej spracúva podnikanie ako prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
 • zákonnosti spracúvania osobných údajov, podľa ktorej spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. 

D. Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zo strany živnostenskéhu podnikania Norbert Madarász – MANOPORY nevyhnutné preto, aby podnikanie mohlo:

 • poskytovať služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje svojich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zákazníkov, objednávateľov, potenciálnych zákazníkov a potenciálych objednávateľov, záujemcov a ďalších fyzických osôb;
 • plniť zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy podnikaniu, klientov podnikania a iných fyzických a právnických osôb.

E. Účely spracúvania osobných údajov

Účel Právny základ Postavenie a vysvetlenie účelu
Poskytovanie tovarov a služieb Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods b) zákona o ochrane osobných údajov Poskytovanie tovarov a služieb ako prevádzkovateľ.
Zákonná povinnosť Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR a § 13 ods c) zákona o ochrane osobných údajov Z právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňové zákony, pracovnoprávne predpisy a pod.) vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľ.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR V ojedinelých prípadoch treba oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci. V takom prípade živnostenské podnikanie vystpupuje ako prevádzkovateľ.
Plnenie zmluvy

s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. b) zákona o ochrane osobných údajov Ako prevádzkovateľ podnikanie spracúvava osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmlúv uzatvorených s fyzickými osobami  (pracovné zmluvy, licenčné zmluvy, kúpne zmluvy a pod.)
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. f) zákona o ochrane osobných údajov Ak podnikanie má vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook), vystupuje v postavení prevádzkovateľa a spolieha sa na oprávnený záujem fyzických osôb: zvyšovanie povedomia o produktoch a službách živnostenského podnikanie v online prostredí.

 

E.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu,  dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru najmä osobné údaje:

 1. meno a priezvisko zákazníka,
 2. telefónne číslo zákazníka,
 3. e-mailová adresa zákazníka,
 4. adresa zákazníka,
 5. údaje o zakúpenom tovare,
 6. údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet podnikania).

Okrem uvedených údajov spracúvava akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo (v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebolo rodné číslo pridelené, potom dátum narodenia), IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, čísla predložených identifikačných dokladov a ich kópie, identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí, identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania, bankové spojenie, zmluva a podpis, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru, objem poskytnutých služieb, tovaru a ich cena, faktúry za tovar a služby a ďalšie účtovné doklady, zákaznícky segment, informácie o platobnej morálke.

Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bodoch a) až f) aj údaje o reklamovanom tovare.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby:

 1. Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 2. dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 3. orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.
 4. Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu (napríklad PayPal, Masterpass), po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch na vstupnej maske / webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované spoločnosťou Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 11 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách. Obdobne budú údaje spracúvané aj zo strany iných kuriérskych spoločností. Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov). V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Údaje, týkajúce sa Vašej dodacej adresy, Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, poskytneme jednej z kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

E.2 Registrácia a prevádzka e-shopu

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúvana na účely registrácie a prevádzky e-shopu najmä tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko zákazníka,
 2. prihlasovacie údaje zákazníka,
 3. e-mailová adresa zákazníka a/alebo
 4. telefónne číslo zákazníka a/alebo
 5. adresa zákazníka.

Okrem uvedených údajov môže spracúvavať akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, čísla predložených identifikačných dokladov, identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí, identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania, bankové spojenie, zmluva a podpis, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru, objem poskytnutých služieb, tovaru a ich cena, faktúry za tovar a služby a ďalšie doklady.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov nie sú žiadne osoby. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Registrácia v e-shope je dobrovoľná a možno ju kedykoľvek odvolať napríklad oznámením na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@manopory.sk

E.3 Objednávka a nákup tovaru a služby v obchodných priestoroch (prevádzky) a vybavovanie reklamácií

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva na účely vybavenia objednávky tovaru alebo služby v obchodných priestoroch (prevádzkach) podnikania najmä nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka:

 1. meno a priezvisko zákazníka,
 2. telefónne číslo zákazníka,
 3. e-mailová adresa zákazníka,
 4. údaje o predmete objednávky.

Okrem uvedených údajov môže spracúvavať akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, čísla predložených identifikačných dokladov, identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí, identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania, bankové spojenie, zmluva a podpis, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru, objem poskytnutých služieb, tovaru a ich cena, faktúry za tovar a služby a ďalšie doklady.

Na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje o adrese zákazníka. Prevádzkovateľ o týchto osobných údajoch a dátach nevytvorí žiadne kópie, len v prípade, ak je to nutné na realizáciu reklamácie alebo ak si to zákazník požaduje. Prevádzkovateľ tieto kópie zálohovaných osobných údajov po realizácii reklamácie bezokladne likviduje.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru, dodania tovaru  alebo poskytovania služby je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je v prípade vybavenia objednávky a nákupu tovaru alebo služby, dodania tovaru alebo poskytovania služby zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, v prípade, ak zákazník chce využívať ich služby,
 • dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

E.4 Objednávka a nákup tovaru a služby prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka a vybavovanie reklamácií

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva na účely vybavenia objednávky tovaru alebo služby prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka najmä nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka:

a) meno a priezvisko zákazníka,
b) adresa zákazníka,
c) telefónne číslo zákazníka a/alebo
d) e-mailová adresa zákazníka.

Okrem uvedených údajov môže spracúvavať akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, čísla predložených identifikačných dokladov, identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí, identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania, bankové spojenie, zmluva a podpis, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru, objem poskytnutých služieb, tovaru a ich cena, faktúry za tovar a služby a ďalšie doklady. Na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje o adrese zákazníka.

Telefonické rozhovory nie sú nahrávané a e-mailová komunikácia, resp. telefónne číslo sú po vybavení objednávky zákazníka automaticky vymazané.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru alebo služby prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY v prípade vybavenia objednávky a nákupu tovaru alebo služby, dodania tovaru alebo poskytovania služby zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti živnostenského podnikana Norbert Madarász – MANOPORY.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, v prípade, ak zákazník chce využívať ich služby,
 • dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

E.5 Riešenie sťažností zákazníkov

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné najmä osobné údaje:

a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka a/alebo
d) adresa zákazníka,
e) údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal.

Okrem uvedených údajov môže spracúvavať akademický titul, meno a priezvisko, názov obchodnej firmy, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa, čísla predložených identifikačných dokladov, identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktnej osoby, ktorú zákazník určí, identifikačné údaje platiteľa vyúčtovania, bankové spojenie, zmluva a podpis, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, druh a špecifikácie, prípadne tarifa poskytovanej služby alebo druh tovaru, objem poskytnutých služieb, tovaru a ich cena, faktúry za tovar a služby a ďalšie doklady.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

E.6 Plnenie zákonných povinností

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva osobné údaje uvedené v bodoch E.1 až E.5 na účely plnenia zákonných povinností živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY. Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je aj zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou potrebnej na uzavretie zmluvy, a preto dotknutá osoba má poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemožno dodať tovar alebo poskytovať službu.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Štatistický úrad SR, súd, auditor. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom, napr. faktúry na 10 rokov.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny.

E.7 Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

Priamy marketing považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové služby či výhody, ktoré sme pre našich zákazníkov pripravili sami, prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi. Aby sme vám mohli pripraviť vhodne cielenú ponuku, potrebujeme na takú ponuku spracúvať vaše údaje. Na základe cielenia ponúk sa k vám tak dostanú len informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé. Nechceme vás obťažovať s ponukami, ktoré pre vás nie sú relevantné. Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely marketingu, sme oprávnení sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľov použiť vaše údaje na predkladanie obchodných ponúk, uvádzanie služieb na trh, ponuky elektronických komunikačných služieb a služieb s pridanou hodnotou a na iné účely s vami dohodnuté. Na ponuky vás upozorňujeme telefonicky, prostredníctvom bannerov na našich internetových stránkach, písomne na dokumentoch alebo iných nosičoch ako aj formou obchodných ponúk, ktoré sú zasielané formou SMS, e-mailu nebo MMS. Máte však právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie elektronickej pošty.

Osobné údaje na marketingové účely sú spracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 až § 30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov. Fyzická osoby podľa vyššie uvedeného ustanovania vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny a jednoznačný súhlas živnostenskému podnikaniu Norbert Madarász – MANOPORY so spracovaním mojich osobných údajov, a to: e-mail, telefónne číslo. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne za účelom zasielania marketingových informácií a informácií o nových produktoch a službách poskytovaných živnostenským podnikaním. Právnym základom spracúvania vyššie uvedených údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príjemcom osobných údajov nie je žiadna osoba.

Uvedené osobné údaje sú spracúvané a uchovávané len do dátumu odvolania dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať osobne, písomným oznámením na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@manopory.sk.

Práva dotknutej osoby podľa čl. 16 nariadena Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a/alebo § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú ďalej uvedené na stránke živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY manopory.sk.

Žiadateľ o odber noviniek a informácií zo živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY je ako dotknutá osoba oboznámený so všetkými informáciami podľa čl. 13 nariadena Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a/alebo § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonúdajov a zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že podľa § 79 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

F. Prijímatelia osobných údajov

Osobné údaje sprístupňuje živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V postavení sprostredkovateľa môže osobné údaje sprístupňovať iným osobám ako oprávneným zamestnancom podnikania len v prípade, ak to dovoľuje zmluva s klientom, so súhlasom klienta alebo ak podnikaniu taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov osobných údajov: prepravné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, právníci);

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využíva podnikanie sub-dodávateľov, pred ich poverením živnostenské podnikanie overuje, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY je požiadané orgánom verejnej moci o sprístupnenie osobných údajov, živnostenské podnikanie preskúma legislatívne podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky, osobné údaje neposkytujeme.

G. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY výslovne obmedzuje akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

H. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme spolu s dotknutou osobou v súhlase o spracovaní osobných údajov.

I. Spôsob získavania osobných údajov

živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY osobné údaje získava priamo od dotknutých osôb. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné.

Osobné údaje však môžeme získať aj od spoločnosti, v súvislosti s ktorou osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou sa uzatvára zmluvný vzťah o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 34. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

J. Práva dotknutej osoby

J.1 Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o

 • účele spracúvania Vašich osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (napr. „niektoré organizácie, ako sú daňové úrady a nemocnice, používajú algoritmy, prostredníctvom ktorých prijímajú o Vás rozhodnutia na základe Vašich osobných údajov. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom).

V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

J.2 Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

J.3 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

J.4 Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona o ochrane osobných údajov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na uplatnenie právneho nároku.

J.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

 • namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 

J.6 Oznámenia v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.

J.7 Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t. j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď na základe Vášho súhlasu, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

J.8 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

K. Automatizované spracúvaniu osobných

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY nevykonáva také spracovateľské operácie.

L. Cookies a IP adresy

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na veľmi krátky čas ukladajú: IP adresa, dátum a čas prístupu, rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu/stavový kód HTTP, prenesený objem dát, webové sídlo žiadajúce o prístup, prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému. Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies len na účely základného všeobecného merania návštevnosti. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi. Pod pojmom cookie teda je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smart phonu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru. Súbor cookie tak umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia. Rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena, to je výsledok práce cookies.

Väčšina internetových stránok, vrátane stránok živnostenského podnikania, využíva tzv. cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie mojej stránky. Návštevou stránky podnikania automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Súbory cookies môžete slobodne vymazať, alebo vopred nastaviť prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné. Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na zákazníka a na konkrétny prenos informácií.

Súbory cookie neobsahujú žiadne informácie, ktoré vás osobne identifikujú, ale osobné údaje, ktoré ukladáme o vás môžu byť prepojené s informáciami uloženými, resp. získanými zo súborov cookie. Informácie, ktoré sme získali z vášho používania našich súborov cookie, môžeme použiť pre nasledujúce účely: na rozpoznanie vášho počítača, keď navštívite naše webové stránky,  na sledovanie vášho pohybu na našich webových stránkach, na zabezpečovanie funkcionality webových stránok (napr. registrácia a prístup do zabezpečenej oblasti a pod.), na poskytovanie služieb, ktoré ste si vyžiadali (napr. nákupné košíky, e-fakturácia a pod.), na analýzu používania našich webových stránok.

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies, a to funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a voliteľné, ktoré sa používajú na účely analýzy webového sídla.

Funkčné súbory cookies sú PHPSESSID so životnosťou 1 hodina, jeho účelom a obsahom je Anonymná identifikácia relácie (návštevy webu), len na technické účely. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje, UniqueID so životnosťou 6 mesiacov, jeho účelom a obsahom je Anonymné určenie doby trvania návštevy pre štatistickú analýzu s cieľom optimalizovať webové stránky. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. WHGACE so životnosťou 1 deň, jeho účelom a obsahom je vyrovnávanie záťaže pre zaistenie správneho chovania webovej stránky. WHGCOOKIECONSENT so životnosťou 6 mesiacov, jeho úlohou je Zapamätanie rozhodnutí o použití Volitelných Cookies, uloží Vaše rozhodnutie prijať alebo odmietnuť použitie voliteľných Cookies. Žiadne osobné údaje nie sú zhromažďované v tomto Cookie.

Voliteľné súbory cookies (Analýza webového sídla systémom Google Analytics – tieto súbory cookies priradia vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám umožňuje identifikovať vaše zariadenie pri ďalšej návšteve. Podrobnejšie informácie o analýze webových sídel nájdete v kapitole nižšie. Životnosť: 6 mesiacov. Poskytovateľ: Google Inc.) používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu.

Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok. Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu. Meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Prípadné ďalšie druhy cookies môžu byť ešte využité napríklad z dôvodu správneho fungovania našich služieb (napríklad e-shop), v dotazníkovom výskume alebo na testovanie častí webu a jeho funkčnosti. To všetko nám pomáha zvyšovať kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky:

__utma: Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy.

__utmb: sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach, kedy návšteva približne začína a kedy približne končí.

__utmc: sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach – kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo.

__utmz: sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link).

Zoznam cookies, ktoré môžeme používať: GemiusDirectEffect je systém na poskytovanie reklamy a monitorovanie reklamných kampaní. Gemius Heat Map – Nástroj vyhodnocuje pohyb návštevníkov po stránke do rôznych typov prehľadov za účelom zlepšenia a zjednodušenia  pohybu užívateľov po webovej stránke. Gemius Prism je nezávislý, auditovaný analytický nástroj, ktorý monitoruje a poskytuje prehľad o interakciách užívateľov s webovou stránkou. Adform (DSP) zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Adform (DMP) ide o systém na vytváranie vlastných segmentov užívateľov z kampaňových dát (bez osobných údajov). Adwords zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Facebook zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane od nasadenia kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Etarget zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. RTB House zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov. Google Analytics zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve. Google Tag Manager je nástroj slúži ako agregátor scriptov a príkazov, ktoré spúšťa podľa stanovených pravidiel. Samotný Google Tag Manager používa tzv. Cookies len pre identifikáciu webu, do ktorého sa vložil. Crazy Egg zhromažďuje dáta o správaní sa užívateľov na webe. Účelom je optimalizovanie použiteľnosti stránky. Hotjar zhromažďuje dáta o správaní sa užívateľov na webe. Účelom je optimalizovanie použiteľnosti stránky. Luigi’s Box je nástroj, ktorý do hĺbky analyzuje vyhľadávanie na našej stránke. Užívateľa identifikuje jedinečným ID, ktoré sa nevyužíva medzi rozdielnymi stránkami ani zariadeniami. Iperceptionsje nástroj na získavanie spätnej väzby od zákazníkov. Google Optimize je nástroj na testovanie rôznych variácií obsahu stránky za účelom zlepšenia zákazníckej skúsenosti. Adalytics (Exponea) je nástroj na zobrazovanie personalizovanej, kontextovej reklamy a analýzu správania sa užívateľov na webe. Live Agent je systém pre online chat.         Bold Chat je systém pre príjem žiadostí od zákazníkov na spätné telefonické kontaktovanie. UX Tweak           uhromažďuje dáta o správaní sa užívateľov na webe prostredníctvom dobrovoľných štúdií. Účelom je optimalizovanie použiteľnosti stránky.

Druhy súborov cookie sú nasledovné:

Procesy – Súbory cookie procesov sú nevyhnutne potrebné. Umožňujú webovým stránkam fungovať a poskytovať služby v súlade s očakávaniami návštevníkov, a o ktoré ste výslovne požiadali. Pri týchto typoch cookie nie je potrebný súhlas na ich použitie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie, ako je napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam webových stránok. Bez použitia týchto súborov cookie služby, ktoré ste si vyžiadali, ako nákupné košíky či e-fakturácia, nemožno poskytnúť.

Zabezpečenie – Súbory cookie zabezpečenia používame na overenie totožnosti používateľov, na zabránenie podvodnému používaniu prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských údajov pred prístupom neautorizovaných strán.

Výkon – Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie, a či z webových stránok dostávajú chybové správy. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú sú agregované, a teda anonymné. Používajú sa len na zlepšenie fungovania webových stránok.

Predvoľby – Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam zapamätať si voľby, ktoré urobíte, ako napríklad vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, kde sa nachádzate, a tým poskytujú rozšírené, viac osobné funkcie. Tieto súbory cookie môžu byť taktiež použité na zapamätanie zmien, ktoré ste vykonali vo veľkosti textu, typu písma a iných možnostiach nastavenia webových stránok, ktoré si môžete prispôsobovať. Môžu byť taktiež použité na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, ako je napríklad sledovanie videa alebo komentáre na blogu. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, môžu byť anonymné a nemôžu sledovať vašu činnosť na iných webových stránkach. Strata informácií uložených v súbore cookie predvolieb môže obmedziť funkcie, ktoré dokážu webové stránky ponúknuť, ale nemali by im zabrániť fungovať úplne.

Google Analytics – Google Analytics je analytický nástroj, ktorý používame na sledovanie používania našich webových stránok. Jeho prostredníctvom je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Prečítajte si viac informácií o  súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok. Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.  Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania.  Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám. Niektoré moderné prehliadače majú funkciu, ktorá bude analyzovať zásady ochrany osobných údajov na stránkach a umožní užívateľovi riadiť ich potreby ochrany súkromia. Tieto funkcie sú známe ako štandardy “P3P” (Privacy Preferences Platform). Môžete ľahko odstrániť súbory cookies, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookies v prehliadači.

Na našom webovom sídle používame služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán, alebo ak dochádza k zobrazovaniu obsahu tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi vami a príslušným poskytovateľom.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracúvať vaše údaje pre svoje vlastné doplnkové účely. Služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú údaje pre svoje vlastné účely, sme podľa nášho najlepšieho vedomia nakonfigurovali tak, že akákoľvek komunikácia na iné účely ako na účely prezentácie ich služieb alebo obsahu na našom webovom sídle je blokovaná alebo k nej dochádza len vtedy, ak ste sa aktívne rozhodli príslušnú službu využiť. Keďže však nedokážeme ovplyvniť, ktoré údaje tretie strany zhromažďujú a spracúvajú, nedokážeme vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracovania vašich údajov. Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takéhoto zhromažďovania a spracúvania vašich údajov nájdete v dokumentoch o ochrane údajov príslušných poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah sme použili, a ktorí zodpovedajú za ochranu vašich údajov v tomto kontexte: mapy služby Google Maps. Ak navštívite stránku podnikania, vyhradzujeme si právo identifikovať vás podľa dostupných údajov, a to vrátane cookies. Cookies nám umožňujú spoznať, čo ste na stránke hľadali, o akú službu ste mali záujem a ako vám prípadne môžem pomôcť. Spracúvanie cookies možno aj v tomto prípade dopredu odmietnuť, cookies vymazať alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozorňoval pred prijatím cookies.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme. Údaje sa uchovávajú po dobu maximálne 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia

M. Sociálne siete (Facebook)

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, živnostenské podnikanie bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

N. Ochrana osobných údajov

Povinnosťou živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY je chrániť osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY implementovalo všeobecne akceptované technické a organizačné nástroje za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V  situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie. Osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch a vo firemných počítačoch prevádzkovateľa, ktoré sú hránené heslom pre každého užívateľa (podnikateľka a podnikateľkou poverení zamestnanci) zvlášť. 

O. Technická a organizačná bezpečnosť osobných údajov 

Osobné údaje uložené v elektronickej podobe sú chránené v živnostenskom podnikaní Norbert Madarász – MANOPORY v pozícii prevádzkovateľa pred stratou, poškodením, neoprávneným prístupom pomocou týchto nástrojov a techník:

 • osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch a vo firemných počítačoch prevádzkovateľa, ktoré sú chránené heslom pre každého užívateľa (podnikateľ a podnikateľom poverení zamestnanci) zvlášť,
 • server prevádzkovateľa, t. j. živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY zálohuje automaticky,
 • osobné údaje uložené na servery sú chránené heslom,
 • osobné údaje uložené na servery sú šifrované,
 • osobné údaje sú uložené v priečinkoch, ku ktorým majú prístupy len podnikateľka a podnikateľkou poverení zamestnanci.

Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe, t. j. fyzické dokumenty (zmluvy, pracovné zmluvy, účtovné knihy, doklady, životopisy a pod.) sú chránené v živnostenskom podnikaní Norbert Madarász – MANOPORY v pozícii prevádzkovateľa pred stratou, poškodením, neoprávneným prístupom pomocou týchto techník:

 • dokumenty obsahujúce osobné údaje sú uložené v obaloch a v šanonoch (chránené pred poškodením),
 • dokumenty obsahujúce osobné údaje sú uložené a zamknuté v skrinke v kancelárii podnikania so zabezpečením pomocou kľúčov, k týmto údajom má prístup len podnikateľka.

P. Mlčanlivosť

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY vyhlasuje, že podľa § 79 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY v pozícii prevádzkovateľ a/alebo v pozícii sprostredkovateľa je povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi v živnostenskom podnikaní Norbert Madarász – MANOPORY. Povinnosť mlčanlivosti trví aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

Q. Záverečné informácie

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na webovom stránke živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom stránke. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a informovali sa o možných zmenách podmienok.

Všeobecné podmienky a zásady ochrany osobných údajov živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.