Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov  v internetovom obchode  

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri dodaní našich tovarov osobné údaje v živnostenskom podnikaní Norbert Madarász – MANOPORY vrátane internetového obchodu živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY. Pri spracúvaní osobných údajov sa živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY riadi primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú práva zákazníka ako dotknutej osoby.

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Norbert Madarász – MANOPORY s miestom podnikania Ružová ulica 68/1, 93013 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO 33 474 753, zapísané v Živnostenskom registri Okresného úradu Dunajská Streda č. 201-11015, telefónne číslo: +421 905 326 062, e-mail: info@manopory.sk, www.manopory.sk. Prevádzky: Pekárska ulica 1211/1A, 930 13 Trhová Hradská; Športová ulica 4295/8, 930 05 Gabčíkovo, Slovenská republika.

 1. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely

 

II.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúvava na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru tieto osobné údaje:

 1. meno a priezvisko zákazníka,
 2. telefónne číslo zákazníka,
 3. e-mailová adresa zákazníka,
 4. adresa zákazníka,
 5. údaje o zakúpenom tovare,
 6. údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu IBAN, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet podnikania, variabilný symbol a/alebo číslo faktúry a /alebo číslo objednávky).

 

Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bodoch a) až f) aj údaje o reklamovanom tovare.

Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby:

 1. Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 2. dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 3. orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

II.2 Registrácia a prevádzka e-shopu

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúvava na na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:

 1. meno a priezvisko zákazníka,
 2. prihlasovacie údaje zákazníka,
 3. e-mailová adresa zákazníka a/alebo
 4. telefónne číslo zákazníka a/alebo
 5. adresa zákazníka.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov nie sú žiadne osoby.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Registrácia v e-shope je dobrovoľná a možno ju kedykoľvek odvolať napríklad oznámením na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@manopory.sk.

II.3 Riešenie sťažností zákazníkov

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:

 1. a) meno a priezvisko zákazníka,
 2. b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
 3. c) e-mailová adresa zákazníka a/alebo
 4. d) adresa zákazníka,
 5. e) údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

III. Cookies, IP adresy a sociálne siete (Facebook)

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies len na účely základného všeobecného merania návštevnosti. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Bližšie informácie o cookies nájdete vo Všeobecných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY, ktoré sú zverejnené takisto na webovom sídle spoločnosti (www.manopory.sk).

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti

 

Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY spracúva osobné údaje uvedené v bodoch II.1 až II.3 na účely plnenia zákonných povinností živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností živnostenským podnikaním Norbert Madarász – MANOPORY. Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je aj zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou potrebnej na uzavretie zmluvy, a preto dotknutá osoba má poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemožno dodať tovar alebo poskytovať službu.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Štatistický úrad SR, súd, auditor.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom, napr. faktúry na 10 rokov.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny.

 1. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov alebo príslušnými právnymi predpismi, resp. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba má podľa § 19 ods. 2 písm b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti, elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu (info@manopory.sk) alebo telefonicky na uvedenom čísle +421 905 326 062).

Príslušným právnym predpisom je najmä Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 1. Vyhlásenia prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neexistuje u neho automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytne dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

VII.  Mlčanlivosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa § 79 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch zákazníka, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Živnostenské podnikanie Norbert Madarász – MANOPORY v pozícii prevádzkovateľa je povinné zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi v živnostenskom podnikaní Norbert Madarász – MANOPORY. Povinnosť mlčanlivosti trví aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

VIII.  Záverečné informácie

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na webovom stránke živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom stránke. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a informovali sa o možných zmenách podmienok.

Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov živnostenského podnikania Norbert Madarász – MANOPORY nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.